Nowe środki finansowania ekologicznych rozwiązań. Do połowy sierpnia trwa nabór w konkursach na zielono-niebieską infrastrukturę w miastach

Polskie jednostki samorządoweg mogą w najbliższych latach liczyć na dofinansowanie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi oraz zielono-niebieskiej infrastruktury. Trwa obecnie nowy nabór w konkursach. 

Jak zapowiedział w styczniu br. wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu gospodarowania wodami opadowymi, a także wsparcie działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego.

„Miasto z klimatem”

W maju tego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nowy nabór Miasto z Klimatem w ramach programu priorytetowego Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska. Konkurs ten ma na celu upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, jak na przykład dachy zielone. 

Dofinasowanie można uzyskać na przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych, rozwój terenów zieleni w miastach.

O dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej niż 1 mln zł) mogą ubiegać się gminy miejskie w dwóch kategoriach: poniżej i powyżej 100 tys. mieszkańców od końca maja do 14 sierpnia br.

Środki z Funduszy EOG i norweskich

Jednostki samorządowe mogą liczyć również na wsparcie z Funduszy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i norweskich. Wnioski w Programie Środowisko, Energia i Zmiany klimatu przyjmowane są do 17 sierpnia br. W ramach naboru Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach o środki mogą ubiegać się  jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody. 

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:

Fot. Flickr/NIRA GmbH und Co. KG CC BY-ND 2.0